O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Pontedeume presenta unha moción contra a orde da Consellería de Sanidade que regula a asistencia sanitaria a persoas desempregadas e ás sen recursos.

MOSTRA DE MOTIVOS
O día 9 de setembro de 2011 a Consellaría de Sanidade da Xunta de Galiza publicou no  Diario Oficial unha orde na que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria para as persoas sen recursos económicos suficientes  e para as persoas desempregadas. Posteriormente remitiu aos centros de saúde un Protocolo de traballo para a posta en marcha da devandita Orde. Neste protocolo indícase:
 “Dende a entrada en vigor da Orde as persoas sen recursos que soliciten, teñen dereito á atención de urxencias e emerxencias, polo que,  ante á solicitude dunha atención urxente é necesario dar unha alta rápida no aplicativo con documentación acreditativa "PRIVADO", previa busca do cidadán na aplicación, sempre se lles entregará o modelo de compromiso de pago para que o asinen, escribindo a man (mentres non estea preparado o modelo na aplicación) o seguinte texto: Persoas sen recursos económicos suficientes en tramitación. Só asistencia urxencia/emerxencia.”
Segundo se indica no texto literal reproducido, as persoas afectadas só teñen dereito, previo compromiso de pago, á atención de urxencias e emerxencias, é dicir , perden o dereito á sanidade pública universal, fican sen médico/a de cabeceira, sen probas diagnósticas nin especialistas, non teñen, en definitiva, asistencia sanitaria completa. Estas persoas quedan tamén sen a asistencia  farmacéutica até que volvan a ter todos os papeis en regra para volver estar de alta. 
O proceso de clasificación das persoas afectadas nunha nova categoría non pode conlevar a desactivación dos seus dereitos sanitarios e menos sen recibir información por parte do Goberno galego do que está a suceder.
Todas as persoas afectadas terán a obriga de solicitar unha tarxeta de persoas sen recursos mais esa solicitude pode tardar en aprobarse entre oito e dez meses, polo que durante todo ese tempo permanecerán sen asistencia gratuíta
Esta orde está totalmente inxustificada, é inhumana e desoladora, xa que vulnera os dereitos básicos da cidadanía e rompe os principios de universalidade e equidade da Sanidade Pública. O goberno do PP na Xunta de Galiza está a levar adiante unha serie de medidas que pretenden a privatización e o desmantelamento da sanidade pública no noso país como demostra a redución de persoal sanitario mediante a non cobertura de baixas e xubilacións, a redución de consultas e actividade nos quirófanos na quenda de tarde, o incremento dos concertos privados, a entrada de capital privado no financiamento dos novos hospitais ou o recorte de 237 millóns de euros no orzamento da sanidade pública.

As últimas medidas non de recortes, senón de axustes para fuxir de palabras vil, da Lei de acompañamento aos orzamentos  tivo unha protagonista do partido popular, Corina  Porro presidente do Consello Económico e Social, que ditaminou que as medidas alonxan a idea da sanidade e da asistencia sanitaria como dereito básico e universal con posibles  choques coa lei española de sáude pública que entra en vigor neste xaneiro.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a Orde de 5 de setembro de 2011 publicada no DOG do 9 de setembro.
2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado Protocolo reactivando as tarxetas anuladas.
3. Evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no exercicio dos dereitos sanitarios da poboación galega.


Pontedeume, 27 de decembro de 2011

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]