O ARQUITECTO MUNICIPAL DE FOZ AFIRMA QUE SE MODIFICOU O PLANEAMENTO DE FORMA ILEGAL

Plano das Normas Subsidarias de Planeamento de Foz

O Arquitecto Municipal do Concello de Foz, nun informe interno dirixido ao Alcalde con data 21 de Abril de 2009, no que analiza as Normas Subsidiarias de Planeamento afirma: ”varios dos núcleos recoñecidos sono sobre solo clasificado como urbanizable nas normas aprobadas en 1981, producindo unha modificación na clasificación do solo sen que se seguise o procedemento legalmente establecido para iso. O núcleo de Cangas superponse ao SUB-2 de prescrición de usos mixtos, o núcleo de Fazouro ao SUB-3,4 e 5 de prescrición residencial dispersa e ao SUB-6 de prescrición industrial; o núcleo da Corredoira ao SUB 11 de prescrición residencial e o núcleo de Vilaronte ao SUB-10 e 12 de prescrición de usos mixtos”.


O Bloque Nacionalista Galego considera dunha gravidade extrema que o máximo responsábel dos servizos urbanísticos do Concello, esto é, o Arquitecto Municipal, estea a afirmar nun documento da súa autoría que no Concello de Foz se procedeu a modificar o planeamento sen axustarse ao establecido pola lexislación de aplicación, polo que estaríamos diante dun acto nulo de pleno dereito, coa conseguinte inseguridade xurídica e coas consecuencias que pode traer para as licencias que se deron conforme a normativa que se veu aplicando.

"Estamos diante de irresponsabilidades moi graves"
Os nacionalistas esixímoslle ao Alcalde, como Concelleiro-Delegado de Urbanismo, que explique como sendo coñecedor destes feitos, cando menos desde o 21 de Abril de 2009, que xestións realizou ao respecto a fin de solucionar esta cuestión e se ata o 21 de Abril descoñecía esta alteración ilegal do planeamento ao que fai referencia o Arquitecto Municipal. Na mesma liña, o BNG demanda que o Alcalde aclare se no momento que se procedeu a aprobar a delimitación do solo de núcleo en 1990 e 1991. no que Rivera formaba parte da Corporación. houbo algún tipo de advertencia de que se estaba a proceder a unha modificación do planeamento que non se axustaba a dereito.


Asemade no referido informe do 21 de Abril de 2009, o Arquitecto Municipal, continúa informando: ”As ordenanzas SU/NR (Solo Urbano de Núcleo Rural) e SNU/A (Solo Non Urbanizable de Aldeas) das NSP non son de aplicación ás delimitacións de núcleo aprobadas pola Comisión provincial de Urbanismo de Lugo en 1991, sendo a normativa aplicable, segundo informe do Director Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de data 11 de Decembro de 2008 (rexistro de saída nº 10689 de 29 de Decembro de 2008), a contida na Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificado pola Lei 15/2004,do 29 de decembro, e nas Normas Complementarias e Subsidiarias do Planeamento Provincial do ano 1991 cuxas determinacións non se opoñan á lei”.


O Bloque Nacionalista Galego quere saber que se recolle no informe do Director Xeral de Urbanismo ao que fai referencia o Arquitecto Municipal, posto que da referencia que fai a el o informe do 21 de Abril  derivase que as licencias que se dean en solo de núcleo rural non se poden dar conforme ao que establecen as NSP senón atendendo aos criterios que marca a LOUGA. Neste sentido, os nacionalistas queremos saber se este informe de urbanismo ao que se fai referencia existe no Concello, se hai constancia del no rexistro municipal e no suposto de que exista que o Alcalde o explique e nos pase unha copia do mesmo. Xa por último, o BNG, diante da envergadura destes temas, esíxelle ao Alcalde que aclare todos estes supostos, na idea de que a seguridade xurídica é central a hora de facer urbanismo e sobre todo de non causarlle prexuízos aos veciños do Concello.

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]