Pleno do mes de agosto

Culleredo, 29 de agosto de 2012.- Mañán xoves terá lugar, ás 13.30 horas na Casa do Concello, o pleno correspondente ao presente mes, coa seguinte orde do día:

1.- Aprobación da acta da sesión da data 26 de xullo de 2012.

2.- Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción do Grupo Municipal do BNG para impedir a perda do poder adquisitovo das empregadas ou empregados públicos afectados polo Real Decreto 20/2011 de 2012.

3.- Dación de conta da resolución da alcaldía de data 20 de agosto de 2012 número 1245.

4.- Dación de conta da incoación do procedemento para proceder á aceptación da doazón ofrecida por escrito de Dª. FMaría Teresa Díaz Patiño e D. Manuel Díaz Patiño (entrada 05/07/2012, núm. rexistro 2012/5193).

5.- Dación de conta da resolución relativa á aceptación de cesión para viario público.

6.- Dación de conta de resolucións da alcaldía e concellarías delegadas.

7.- Mocións urxentes.

8.- Rogos e preguntas

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]